Dino Racer

Haoqian pan wen driver tone wip2
Haoqian pan wen 02 rider pass01
Haoqian pan wen 03 helmets1 wip
Haoqian pan wen driver thumbs 02
Haoqian pan wen driver thumbs 02wip
Haoqian pan wen 05 dinocomp2
Haoqian pan wen 05 saddlecomp1
Haoqian pan wen 06 dinothumbs 01
Haoqian pan wen 06 dinothumbs 02

Vis Dev process for a dino race car project