Sera - Character Sculpt WIP

Haoqian pan wen sera web1
Haoqian pan wen sera web2
Haoqian pan wen sera web3
Haoqian pan wen sera web4

Incrementally trying to learn Zbrush!